Uchwała Nr 2/ 2016/2017
Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego
im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie
z dnia 26.09.2015 r


w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie.

& 1

1.   Rada dokonała wybory Prezydium Rady Rodziców w składzie :

Mieczysław Kraśniański - Przewodniczący
Marta Postoł - Z-ca Przewodniczącego
Elżbieta Bentkowska - Skarbnik
Agata Sośnicka - Sekretarz
Zbigniew Paliwszkiewicz - Członek Prezydium

2.   Rada Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do reprezentowania Rady na zewnątrz.
3.   Rada Rodziców upoważnia Przewodniczącego i Skarbnika do dysponowania środkami zgromadzonymi przez Radę Rodziców zgodnie z przyjętymi zasadami.

&2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia

Przewodniczący Rady Rodziców