Uchwała Nr 4 /2016/2017
Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego
im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie
z dnia 26.09.2016 r

 

w sprawie ustalenia wysokości dobrowolnej wpłaty rodziców na rzecz Rady Rodziców.

 

1.   Rada postanawia, że wysokość dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosić będzie 30 zł.
2.   W przypadku, gdy z jednej rodziny do Gimnazjum uczęszcza więcej niż jedno dziecko, wpłata w danej klasie będzie proporcjonalna do liczby dzieci .
3.   Wpłaty będą podlegać zwrotowi na rzecz klasy w wysokości uzależnionej od ilości wpłat w danej klasie według następujących zasad.
 
Ilość wpłat w danej klasie Część podlegająca zwrotowi na rzecz klasy
100 % 40%
od 50 % do 99 % 20%
do 50 % 10 %
 
4.   Ustala się termin dokonania dobrowolnych wpłat na dzień 31 października 2016 r. W tym dniu wpłaty podlegają rozliczeniu według przyjętych zasad.
5.   Rada Rodziców ma obowiązek ponownego ustalenia wysokości części podlegającej zwrotowi na rzecz klasy w przypadku dokonania wpłat po ustalonym terminie.
6.   Część podlegająca zwrotowi na rzecz działalności klasy rozliczana jest w ramach działalności finansowej Rady Rodziców.
7.   Z wnioskiem o refundację lub sfinansowanie wydatków może wystąpić wychowawca klasy lub Rada Oddziału.
8.   Środki finansowe przekazane na rzecz Oddziału przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Oddziału wg zasad zawartych w Regulaminie Rady Rodziców.

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców