logo rr gim mini
Skład Rady Rodziców
klas VII Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie
oraz Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie
w Zespole Placówek Oświatowych w Ścinawie
w roku szk. 2017/2018
 
Klasa Nazwisko i imię – przedstawiciel klasy Funkcja w Radzie Rodziców
VII A Żogalska Monika Skarbnik
VII B Sośnicka Paulina
VII C Parkasiewicz  Maria
VII D Wojciechowska Anna
II A Jarosz Ewelina Komisja Rewizyjna
II B Postoł Marta Z-ca Przewodniczącej
II C Juszczyk Marta Komisja Rewizyjna
II D Kotowska Joanna  
III A Zalega Agnieszka
III B Kudzia Renata Przewodnicząca
III C Paliszkiewicz Zbigniew Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
III D Jędryka Małgorzata Sekretarz

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika
w Ścinawie

Rada Rodziców Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie działa na podstawie Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. z późniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.2572)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

Art. 1
W Gimnazjum Publicznym im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie działa Rada Rodziców, która jest organem Szkoły i reprezentuje ogół rodziców.

Art. 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Szkole - należy przez to rozumieć Gimnazjum Publiczne w Ścinawie.
 2. Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.
 3. Rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.
 4. Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.
 5. Radzie Oddziału – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ Rady Rodziców wybrany przez rodziców poszczególnych klas.
 6. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców.
 7. Przewodniczącym, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarzu, Skarbniku , Członkach Rady Rodziców- należy przez to rozumieć Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i Członków Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.
 8. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.
 9. Regulaminie- należy przez to rozumieć Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.
 10. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.

Art. 3
Rada Rodziców działa w celu:
 1. Reprezentowania interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty, Statutu o raz Regulaminu.
 2. Zapewnienia współpracy rodziców uczniów Szkoły z Dyrektorem Szkoły i innymi organami Szkoły w doskonaleniu organizacji nauczania.
 3. Upowszechniania wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.
 4. Pozyskiwania rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania i wychowania.
 5. Organizowania rodziców w celu czynnego udziału w działaniach wspierających Szkołę.

Art. 4
Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok.
Art. 5
Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole. Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców z, z wyjątkiem członków Prezydium , którzy pełnią swoje funkcje do czasu wyboru i ukonstytuowania nowego składu Prezydium.

Art. 6

Rada Rodziców uchwala Regulamin, w którym określa szczegółowo:          
 1. Wewnętrzną strukturę i tryb pracy.
 2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów Rady Oddziału, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców i wyborów Prezydium Rady Rodziców.
 3. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Art. 7
Radę Rodziców stanowią przedstawiciele Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego Oddziału.

Art. 8
Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych.

Rozdział II

Uprawnienia Rady Rodziców

Art. 9

Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 1. Program Wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
 2. Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w punkcie 1, programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 4. Rada Rodziców uchwala wysokość dobrowolnej wpłaty rodziców na rzecz swojej działalności.

Art. 10

Rada Rodziców opiniuje:
 1. Projekt planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły.
 2. Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole.
 3. Wniosek o opuszczenie do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 4. Wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Art. 11
Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

Art. 12
Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca lutego.
Art. 13
Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoja opinie o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinie powinny być przedstawione na piśmie.

Art. 14
Przedstawiciel Rady Rodziców ma prawo brać udział w pracach Zespołu Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

Art. 15
Rada Rodziców przeprowadza wybory dwóch przedstawicieli spośród swego grona, do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.

Rozdział III

Rady Oddziałów

Art. 16
 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest Zebranie Rodziców uczniów klasy.
 2. Zebranie Rodziców uczniów klasy zatwierdza plany pracy wychowawczej dla danego Oddziału na pierwszym zebraniu rodziców uczniów klasy.
 3. Zebranie Rodziców uczniów klasy na początku roku szkolnego wybiera spośród siebie Radę Oddziału w skład której wchodzą trzy osoby.
 4. Rada Oddziału na pierwszym swym posiedzeniu wybiera z pośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 5. Kadencja Rady Oddziału trwa 1 rok.
 6. Wyboru przedstawiciela klasy (Oddziału) do Rady Rodziców przeprowadza się spośród osób wchodzących w skład Rady Oddziału.
 7. Wybory przedstawicieli klas do Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

Art. 17
Zasady wyboru Rady Oddziału
 1. Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo głosowania.
 2. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Każdy rodzic może oddać tylko jeden głos.
 4. Wybory przeprowadza 3–osobowa Komisja Skrutacyjna.
 5. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych rodziców.
 6. Kandydat do Komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji
 7. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.
 8. Protokół z wyboru przekazywany jest do protokołu Rady Rodziców.

Art. 18

Rady Oddziałów:
 1. Wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy.
 2. Reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły.
 3. Występują , po uzyskaniu upoważnienia wszystkich rodziców klasy, z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy.
 4. Występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale.
 5. Wnioskują do Dyrektora szkoły w innych sprawach istotnych dla ogółu rodziców danej klasy.
 6. Uczestniczą w Walnych Zebraniach wszystkich Rad Oddziałowych.
 7. Wskazują przedstawiciela Rady Oddziału do składu Rady Rodziców.
 8. W ramach działalności Rady Rodziców Rada Oddziału na prawo wnioskować do wysokości posiadanych środków o refinansowanie następujących działań:
 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze klasowym,
 • dofinansowanie wyjazdów turystycznych i wycieczek uczniów danej klasy.


Rozdział IV

Wewnętrzna struktura Rady Rodziców

Art. 19
 1. Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców wszystkich klas.
 2. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców.
 3. Prezydium składa się z 4 osób.
 4. W skład Prezydium wchodzą:
 • Przewodniczący
 • Zastępca przewodniczącego
 • Sekretarz
 • Skarbnik
Art. 20
 1. Członkowie Prezydium wybierani są z spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Kandydaci na członków Prezydium zgłaszani są ustnie.
 3. Każdy przedstawiciel Rady Oddziału ma prawo zgłosić kandydata.
 4. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.
 5. Każdy członek Rady Rodziców ma tylko jeden głos.
 6. Wybory przeprowadza 3–osobowa Komisja Skrutacyjna.
 7. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów.
 8. Kandydat do komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji.
 9. Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.
 10. Protokołu z głosowania przekazywany jest do protokołu Rady Rodziców.

Art. 21
Rada Rodziców wybiera Komisję Rewizyjną.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest bieżąca kontrola działalności finansowej Rady Rodziców.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Rodziców coroczne sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców stanowiące podstawę do uzyskania absolutorium z działalności Rady Rodziców.
 
Rozdział V
Organizacja pracy Rady Rodziców

Art. 22
 1. Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się przynajmniej 2 razy w roku.
 2. Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców.
 3. Posiedzenie Rady Rodziców może być zwołane niezwłocznie również ma wniosek Dyrektora Szkoły lub co najmniej 1/3 liczby Rad Oddziałowych, organu prowadzącego oraz organu nadzorującego.
 4. Nadzwyczajne posiedzenia rady Rodziców zwołuje Przewodniczący.
 5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Rodziców powinien być przedstawiony na piśmie wraz z uzasadnieniem konieczności jego odbycia.
 6. Sekretarz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich przedstawicieli Rad Oddziałowych za pośrednictwem wychowawców klas.
Art. 23

 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący poprzedniej kadencji w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
 2. Ustępujące Prezydium Rady Rodziców działa do wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.
 3. Ustępujące Prezydium winno uzyskać absolutorium na podstawie przedłożonych informacji i sprawozdań.
 4. Wniosek o udzielenie absolutorium przygotowuje Komisja Rewizyjna na podstawie Sprawozdania z działalności finansowej ustępującej Rady Rodziców.
 5. Porządek pierwszego posiedzenia Rady Rodziców powinien zawierać następujące zagadnienia:
 • Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Rodziców poprzedniej kadencji
 • Przyjęcie informacji o stanie środków finansowych na koniec minionej kadencji
 • Udzielenie absolutorium ustępującej Radzie.
 • Wybór Prezydium Rady Rodziców
 • Wybór Komisji Rewizyjnej
 • Ustalenie wysokości dobrowolnej wpłaty rodziców na rzecz Rady Rodziców
 • Prawomocność zebrania Rady Rodziców ustala Przewodniczący na podstawie listy obecności.
 • Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.
 • Protokół sporządza i podpisuje Sekretarz.
Art. 24 
W zebraniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor szkoły lub upoważniona przez Dyrektora osoba, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciele organu prowadzącego , organu nadzoru pedagogicznego oraz inne osoby zaproszone przez Prezydium w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Art. 25
Rada Rodziców uchwala Plan pracy na dany rok szkolny. Kopie planu Przewodniczący Rady Rodziców przekazuje Dyrektorowi Szkoły.
Art. 26
Rada Rodziców może współpracować z innymi Radami Rodziców ustalając doraźnie zasady i zakres współpracy.
Art. 27
1.       Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
2.       Uchwały podpisuje Przewodniczący.
3.       Sekretarz Rady Rodziców odnotowuje (dołącza) uchwały w protokole zebrań.
4.       Protokoły z zebrań i inne dokumenty dotyczące działalności Rady Rodziców są przechowywane w Sekretariacie Szkoły i mają charakter jawny.
5.       Istotne dokumenty z działalności Rady Rodziców mogą być publikowane w formie elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej Szkoły.
6.       Postanowienia i uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły.
7.       Uchwały Rady Rodziców niezgodne z prawem z mocy prawa są nieważne.
Rozdział VI

Gospodarka finansowa
Art. 28
Rada Rodziców może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców oraz innych źródeł.

Art. 29
Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 1. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na :
 • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin poprzez sfinansowanie kosztów udziału w wycieczkach szkolnych, imprezach turystycznych i innych wyjazdach organizowanych przez szkołę,
 • dofinansowanie konkursów o charakterze ogólnoszkolnym organizowanych zgodnie godnie z kalendarzem imprez i konkursów szkolnych,
 • dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych,
 • dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkimi i ogólnopolskim,
 • wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową Rady Rodziców,
 • podróże służbowe uczniów i nauczycieli,
 • dofinansowanie działalności statutowej szkoły,
 • nagrody i wyróżnienia zgodnie z umotywowanym wnioskiem przedstawicieli Rady Rodziców lub na podstawie decyzji Prezydium,
 • dofinansowanie wyjazdów turystycznych i wycieczek uczniów.

Art. 30
Środki zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być lokowane na lokatach oszczędnościowych.    Zyski z lokat stanowią dochód Rady Rodziców.

Art. 31
Środki pozyskane od ofiarodawców, sponsorów lub organizacji mają być wydatkowane zgodnie z życzeniem wpłacających. W przypadku braku wskazania sposobu ich wydatkowania środki wydatkuje się zgodnie z przyjętymi zasadami .

Art. 32
 1. Rada Rodziców sporządza plan dochodów i wydatków na podstawie kalendarzem imprez i konkursów szkolnych oraz Planu Pracy Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców upoważnia Przewodniczącego i Skarbnika do dysponowania środkami zgromadzonymi przez Radę Rodziców zgodnie z przyjętymi zasadami.

Art. 33
Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

Art. 33
1)

Rada Rodziców używa pieczęci podłużnych o treści :

Rada Rodziców Gimnazjum Publicznego
   im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie
       ul. Lipowa 1 59-330 Ścinawa

 
2)

             Przewodniczący Rady Rodziców
Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika
                             w Ścinawie

 

3)                           

                   Skarbnik Rady Rodziców
Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika
                            w Ścinawie

 
Art. 34
Przedstawiciele Rad Oddziałów, członkowie Rady Rodziców, członkowie Prezydium, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji.

Art. 35
Regulamin przyjęty uchwałą Rady Rodziców z dnia …….2015r. Obowiązuje z dniem uchwalenia.

Uchwała Nr 2/ 2016/2017
Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego
im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie
z dnia 26.09.2015 r


w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie.

& 1

1.   Rada dokonała wybory Prezydium Rady Rodziców w składzie :

Mieczysław Kraśniański - Przewodniczący
Marta Postoł - Z-ca Przewodniczącego
Elżbieta Bentkowska - Skarbnik
Agata Sośnicka - Sekretarz
Zbigniew Paliwszkiewicz - Członek Prezydium

2.   Rada Rodziców upoważnia Prezydium Rady Rodziców do reprezentowania Rady na zewnątrz.
3.   Rada Rodziców upoważnia Przewodniczącego i Skarbnika do dysponowania środkami zgromadzonymi przez Radę Rodziców zgodnie z przyjętymi zasadami.

&2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia

Przewodniczący Rady Rodziców

Uchwała Nr 4 /2016/2017
Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego
im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie
z dnia 26.09.2016 r

 

w sprawie ustalenia wysokości dobrowolnej wpłaty rodziców na rzecz Rady Rodziców.

 

1.   Rada postanawia, że wysokość dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosić będzie 30 zł.
2.   W przypadku, gdy z jednej rodziny do Gimnazjum uczęszcza więcej niż jedno dziecko, wpłata w danej klasie będzie proporcjonalna do liczby dzieci .
3.   Wpłaty będą podlegać zwrotowi na rzecz klasy w wysokości uzależnionej od ilości wpłat w danej klasie według następujących zasad.
 
Ilość wpłat w danej klasie Część podlegająca zwrotowi na rzecz klasy
100 % 40%
od 50 % do 99 % 20%
do 50 % 10 %
 
4.   Ustala się termin dokonania dobrowolnych wpłat na dzień 31 października 2016 r. W tym dniu wpłaty podlegają rozliczeniu według przyjętych zasad.
5.   Rada Rodziców ma obowiązek ponownego ustalenia wysokości części podlegającej zwrotowi na rzecz klasy w przypadku dokonania wpłat po ustalonym terminie.
6.   Część podlegająca zwrotowi na rzecz działalności klasy rozliczana jest w ramach działalności finansowej Rady Rodziców.
7.   Z wnioskiem o refundację lub sfinansowanie wydatków może wystąpić wychowawca klasy lub Rada Oddziału.
8.   Środki finansowe przekazane na rzecz Oddziału przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Oddziału wg zasad zawartych w Regulaminie Rady Rodziców.

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Podkategorie

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika

w Ścinawie

Rada Rodziców Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie działa na podstawie               Art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. z późniejszymi zmianami                       ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.2572)

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

Art. 1

W Gimnazjum Publicznym im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie działa Rada Rodziców, która jest organem Szkoły i reprezentuje ogół rodziców.

Art. 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1.       Szkole-należy przez to rozumieć Gimnazjum Publiczne w Ścinawie.

2.       Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.

3.       Rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.

4.       Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Gimnazjum  Publicznego w Ścinawie.

5.       Radzie Oddziału – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ Rady Rodziców wybrany przez rodziców poszczególnych klas.

6.       Prezydium  – należy przez to rozumieć  Prezydium Rady Rodziców.

7.       Przewodniczącym, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarzu, Skarbniku , Członkach Rady Rodziców- należy przez to rozumieć  Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i  Członków Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.

8.       Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną  Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.

9.       Regulaminie- należy przez to rozumieć Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.

10.   Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum Publicznego w Ścinawie.

Art. 3

Rada Rodziców działa w celu:

1.       Reprezentowania interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty, Statutu o raz Regulaminu.

2.       Zapewnienia współpracy rodziców uczniów Szkoły  z Dyrektorem Szkoły  i innymi organami Szkoły w doskonaleniu organizacji nauczania.

3.       Upowszechniania wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.

4.       Pozyskiwania rodziców  do czynnego udziału w realizacji programu nauczania i wychowania.

5.       Organizowania rodziców w celu czynnego udziału w działaniach wspierających Szkołę.

Art. 4

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok.

Art. 5

Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole. Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły  rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców z, z wyjątkiem członków Prezydium , którzy pełnią swoje funkcje do czasu wyboru i ukonstytuowania nowego składu Prezydium.

Art. 6

Rada Rodziców uchwala Regulamin, w którym określa szczegółowo:          

1.       Wewnętrzną strukturę i tryb pracy.

2.       Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów  Rady Oddziału, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców i wyborów Prezydium Rady Rodziców.

3.       Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Art. 7

Radę Rodziców stanowią przedstawiciele Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego Oddziału.

Art. 8

Najwyższą władzą Rady Rodziców jest plenarne zebranie przedstawicieli Rad Oddziałowych.

Rozdział II

Uprawnienia Rady Rodziców

Art. 9

1.       Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

1)      Program Wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

2)      Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2.       Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w punkcie 1, programy te ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

3.       Rada Rodziców uchwala wysokość dobrowolnej wpłaty rodziców na rzecz swojej działalności.

Art. 10

Rada Rodziców opiniuje:

1.       Projekt planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły.

2.       Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole.

3.       Wniosek o opuszczenie do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4.       Wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Art. 11

Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

Art. 12

Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca lutego.

Art. 13

Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoja opinie o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinie powinny być przedstawione na piśmie.

Art. 14

Przedstawiciel Rady Rodziców ma prawo brać udział w pracach Zespołu Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

Art. 15

Rada Rodziców przeprowadza wybory dwóch przedstawicieli spośród swego grona, do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.

 

 

 

Rozdział III

Rady Oddziałów

Art. 16

1.       Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest Zebranie Rodziców uczniów klasy.

2.       Zebranie Rodziców uczniów klasy zatwierdza  plany pracy wychowawczej dla danego Oddziału na pierwszym zebraniu rodziców uczniów klasy.

3.       Zebranie Rodziców uczniów klasy na początku roku szkolnego wybiera spośród siebie Radę Oddziału w skład której wchodzą  trzy osoby.

4.       Rada Oddziału na pierwszym swym posiedzeniu wybiera z pośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

5.       Kadencja Rady Oddziału trwa 1 rok.

6.       Wyboru przedstawiciela  klasy (Oddziału) do Rady Rodziców przeprowadza się spośród osób wchodzących w skład Rady Oddziału.

7.       Wybory przedstawicieli  klas do Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

Art. 17

Zasady wyboru  Rady Oddziału

1.       Każdy rodzic reprezentujący ucznia ma prawo głosowania.

2.       Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

3.       Każdy rodzic może oddać tylko jeden głos.

4.       Wybory przeprowadza 3–osobowa Komisja Skrutacyjna.

5.       Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych rodziców.

6.       Kandydat do Komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji

7.       Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji  bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.

8.       Protokół z wyboru przekazywany jest do protokołu Rady Rodziców.

Art. 18

Rady Oddziałów:

1.       Wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy.

2.       Reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły.

3.       Występują , po uzyskaniu upoważnienia wszystkich rodziców klasy, z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

4.       Występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale.

5.       Wnioskują do Dyrektora szkoły w innych sprawach istotnych dla ogółu rodziców danej klasy.

6.       Uczestniczą w Walnych Zebraniach wszystkich Rad Oddziałowych.

7.       Wskazują przedstawiciela  Rady Oddziału do składu Rady Rodziców.

8.       W ramach działalności Rady Rodziców Rada Oddziału na prawo wnioskować do wysokości  posiadanych środków o refinansowanie następujących działań:

1) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze klasowym,

2) dofinansowanie wyjazdów turystycznych i wycieczek uczniów danej klasy.

Rozdział IV

Wewnętrzna struktura Rady Rodziców

Art. 19

1.       Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rodziców wszystkich klas.

2.       Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców.

3.       Prezydium składa się z 4 osób.

4.       W skład Prezydium wchodzą:

1)      Przewodniczący

2)      Zastępca przewodniczącego

3)      Sekretarz

4)      Skarbnik

Art. 20

 

1.       Członkowie Prezydium wybierani są z spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.       Kandydaci na członków Prezydium zgłaszani są ustnie.

3.       Każdy przedstawiciel Rady Oddziału ma prawo zgłosić kandydata.

4.       Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.

5.       Każdy członek Rady Rodziców ma tylko jeden głos.

6.       Wybory przeprowadza 3–osobowa Komisja Skrutacyjna.

7.       Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych osób zwykłą większością głosów.

8.       Kandydat do komisji Skrutacyjnej musi wyrazić zgodę na udział w pracach komisji.

9.       Protokół z wynikami głosowania odczytuje przewodniczący komisji  bezpośrednio po zakończonej pracy Komisji Skrutacyjnej.

10.   Protokołu z głosowania przekazywany jest do protokołu Rady Rodziców.

 

Art. 21

1.       Rada Rodziców wybiera Komisję Rewizyjną.

2.       Członkowie Komisji Rewizyjnej na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej

3.       Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest bieżąca kontrola działalności finansowej Rady Rodziców.

4.       Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Rodziców coroczne sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców stanowiące podstawę do uzyskania absolutorium z działalności Rady Rodziców.

 

Rozdział V

Organizacja pracy Rady Rodziców

Art. 22

1.       Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się przynajmniej 2 razy w roku.

2.       Zebrania Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący  Rady Rodziców.

3.       Posiedzenie Rady Rodziców może być zwołane niezwłocznie również ma wniosek Dyrektora Szkoły lub  co najmniej 1/3 liczby Rad Oddziałowych, organu prowadzącego oraz organu nadzorującego.

4.       Nadzwyczajne posiedzenia rady Rodziców zwołuje Przewodniczący.

5.       Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Rodziców powinien być przedstawiony na piśmie wraz z uzasadnieniem konieczności jego odbycia.

6.       Sekretarz  jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich przedstawicieli Rad Oddziałowych za pośrednictwem wychowawców klas.

Art. 23

1.       Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Rodziców zwołuje Przewodniczący poprzedniej kadencji w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.

2.       Ustępujące Prezydium Rady Rodziców działa do wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.

3.       Ustępujące Prezydium winno uzyskać absolutorium na podstawie przedłożonych informacji

i sprawozdań.

4.       Wniosek o udzielenie absolutorium przygotowuje Komisja Rewizyjna na podstawie Sprawozdania z działalności finansowej ustępującej  Rady Rodziców.

5.       Porządek pierwszego posiedzenia Rady Rodziców powinien zawierać następujące zagadnienia:

1)      Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Rodziców poprzedniej kadencji

2)      Przyjęcie informacji o stanie środków finansowych na koniec minionej kadencji

3)      Udzielenie absolutorium ustępującej Radzie.

4)      Wybór Prezydium Rady Rodziców

5)      Wybór Komisji Rewizyjnej

6)      Ustalenie wysokości dobrowolnej wpłaty rodziców na rzecz  Rady Rodziców

6.       Prawomocność  zebrania Rady Rodziców ustala Przewodniczący na podstawie listy obecności.

7.       Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.

8.       Protokół sporządza i podpisuje Sekretarz.

Art. 24 

W zebraniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor szkoły lub upoważniona przez Dyrektora osoba, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciele organu prowadzącego , organu nadzoru pedagogicznego oraz inne osoby zaproszone przez Prezydium w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

Art. 25

Rada Rodziców uchwala Plan pracy na dany rok szkolny. Kopie planu Przewodniczący Rady Rodziców przekazuje Dyrektorowi Szkoły.

Art. 26

Rada Rodziców może współpracować z innymi Radami Rodziców ustalając doraźnie zasady i zakres współpracy.

Art. 27

1.       Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

2.       Uchwały podpisuje Przewodniczący.

3.       Sekretarz Rady Rodziców odnotowuje (dołącza) uchwały w protokole zebrań.

4.       Protokoły z zebrań i inne dokumenty dotyczące działalności Rady Rodziców są przechowywane w Sekretariacie Szkoły i mają charakter jawny.

5.       Istotne dokumenty z działalności Rady Rodziców mogą być publikowane w formie elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej Szkoły.

6.       Postanowienia i uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów Szkoły.

7.       Uchwały Rady Rodziców niezgodne z prawem z mocy prawa są nieważne.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa

Art. 28

Rada Rodziców może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców oraz innych źródeł.

Art. 29

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

1.       Prezydium Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na :

1)      pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin poprzez sfinansowanie kosztów udziału w wycieczkach szkolnych,  imprezach turystycznych i innych wyjazdach organizowanych przez szkołę,

2)      dofinansowanie konkursów  o charakterze ogólnoszkolnym organizowanych zgodnie godnie z kalendarzem imprez i konkursów szkolnych,

3)      dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych, sportowych,

4)      dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkimi i ogólnopolskim,

5)      wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową Rady Rodziców,

6)      podróże służbowe uczniów i nauczycieli,

7)      dofinansowanie działalności statutowej szkoły,

8)      nagrody i wyróżnienia zgodnie z umotywowanym wnioskiem przedstawicieli Rady Rodziców lub na podstawie decyzji Prezydium,

9)      dofinansowanie wyjazdów turystycznych i wycieczek uczniów.

Art. 30

Środki zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być lokowane na lokatach oszczędnościowych.    Zyski z lokat stanowią dochód Rady Rodziców.

Art. 31

Środki pozyskane od ofiarodawców, sponsorów lub organizacji mają być wydatkowane zgodnie z życzeniem wpłacających. W przypadku braku wskazania sposobu ich wydatkowania środki wydatkuje się zgodnie z przyjętymi zasadami .

Art. 32

1.       Rada Rodziców sporządza plan dochodów i wydatków na podstawie kalendarzem imprez

i konkursów szkolnych oraz Planu Pracy Rady Rodziców.

2.       Rada Rodziców upoważnia Przewodniczącego i Skarbnika do dysponowania środkami

zgromadzonymi przez Radę Rodziców zgodnie z przyjętymi zasadami.

Art. 33

Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Art. 33

Rada Rodziców używa pieczęci podłużnych o treści :

1)      Rada Rodziców Gimnazjum Publicznego

   im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie

       ul. Lipowa 1 59-330 Ścinawa

 

2)                Przewodniczący Rady Rodziców

Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika

                          w Ścinawie

 

3)                           Skarbnik Rady Rodziców

Gimnazjum Publicznego  im. Mikołaja Kopernika

                            w  Ścinawie

 

 

Art. 34

Przedstawiciele Rad Oddziałów, członkowie Rady Rodziców, członkowie Prezydium, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji.

                                                                                              Art. 35

Regulamin przyjęty uchwałą Rady Rodziców z dnia …….2015r. Obowiązuje z dniem uchwalenia.

Czytaj więcej: Regulamin Rady Rodziców