fundacjarozwGmina Ścinawa realizuje projekt - Akademia Wiedzy i Umiejętności – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Ścinawa (ZPO: SP i gimnazjum w Ścinawie oraz SP w Tymowej) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnosląskiego na lata 2014 – 2020.
Celem ogólnym Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych: informatycznych, matematycznych, przyrodniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w  Gminie Ścinawa oraz podniesienie kompetencji  nauczycieli.


AKADEMIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI - 
PROJEKT NR RPDS.10.02.01-02-0030/18 [OKRES REALIZACJI: 01.09.2018 – 31.12.2019]
Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Gmina ŚCINAWA
Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania w podniesienie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej w Tymowej, Szkole Podstawowej nr 3 wŚcinawie i Gimnazjum w Ścinawie poprzez:


 • przeprowadzenie dla uczniów zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i niemieckiego, , informatyki
 • doradztwo zawodowe
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów przejawiających trudności w opanowaniu materiału edukacyjnego
 • podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursie z zakresu: wykorzystanie e-pomocy i e-materiałów, a także studiach podyplomowych
 • doposażenie pracowni z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i sal do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 Projekt skierowany jest do:

 • 108 uczniów uczniów/ uczennic (49K59M)
 • 5 nauczycieli/ nauczycielek (5K)
Działania:

 1. Wsparcie dla nauczycieli (kurs elerningowy E-pomoce i E-materiały; studia podyplomowe)
 2. Zajęcia dla uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych  (rozwijające i wyrównawcze)
 3. Zajęcia rozwijające kompetencje i umiejętności uczniów z zakresu j. angielskiego i niemieckiego
 4. Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne uczniów
 5. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów przejawiających trudności w opanowaniu materiału edukacyjnego ( logopedia, arteterapia, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, integracja sensoryczna)
 6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 7. Doposażenie/wyposażenie w pomoce dydaktyczne : matematyczne, chemiczne, fizyczne, biologiczne, geograficzne,  doposażenie w pomoce i specjalistyczne narzędzia do pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
Wartość projektu:  290 701,00 zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (276 229,60 zł)

Planowane efekty:

 • podniesienie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej w Tymowej, Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie i Gimnazjum w Ścinawie 
 • zwiększenie kompetencji  5 nauczycieli/nauczycielek oraz  108 uczniów/uczennic.
 Szczegóły projektu /formularze, oświadczenia, wnioski, druki/

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298 

Projekt „Akademia Rozwoju” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.